Riešenia

Pick to Light

Pick to light je systém na uľahčenie výberu komponentu zo skladu obsluhou, kedy sa miesta výberu indikujú rozsvietením kontrolky. Systém sa uplatňuje najme v automomotive výrobe, kedy operátor vyrába na základe požiadaviek po sebe rôzne varianty výrobku. Systém môže zároveň kontrolovať, či bolo z označeného miesta skutočne odobratý komponent a akusticky upozorniť pri chybnom kroku obsluhy.

Monitorovanie výroby a sledovania výkonnosti

Ponúkame systém, ktorý online monitoruje dodržiavanie predpísaného sledu pracovných úkonov a monitoruje výkonnosť obsluhy. Sledovanie, kto kedy koľko a následné vyhodnotenie výkonnosti jednotlivých operátorov, prestojov a zmetkovitosti.

Podpora pre Lean a Six Sigma

SixSigma a štatistické hodnotenie spôsobilosti procesu je dnes v automobilovom priemysle štandardom pre kritické miesta v procese výroby. Ponúkame riešenia do výroby aj do meracieho laboratória. Systém môže zberať dáta priamo zo stroja bez potreby ľudského zásahu. Priamo vo výrobe tak máte prehľad o aktuálnom stave procesu.

SPC Automation v2.0
SPC Automation je program na zjednodušenie zberu a vyhodnocovania dát pri tvorbe riadiacich grafov (Control Chart) používaných v automobilovom priemysle na štatistické riadenie procesov. Nová verzia SPC Automation nadväzuje na predchádzajúce skúsenosti s prevádzkou v automotive a zameriava sa najmä na škálovateľnosť systému pre nasadenie na väčšom počte pracovísk, možnosť prepínania jazyka a unifikáciu administrátorského rozhrania. Ako v predchádzajúcej verzii, tak aj teraz, kľúčovou vlastnosťou SPC Automation je zrozumiteľné užívateľské rozhranie pre zadávanie dát. Dôraz je kladený na jednoduchosť a intuitívnosť, čím sa skracuje doba potrebná na zaškolenie operátorov, najmä ak aj je to ich prvé využitie počítača v práci.

SPC Automation pracuje s užívateľskými účtami a je možné deliť operátorov do skupín a priradiť skupinám výrobky. Po prihlásení sa operátorovi zobrazia výrobky zo skupiny, do ktorej je oprávnený pridávať hodnoty.

Zadanie nových hodnôt do systému prebieha zvolením daného parametru výrobku, vyplnením údajov a stlačením tlačidla odoslať. Ak sú zadné údaje mimo kontrolného limitu môže oprávnený pracovník zadať popis k tejto udalosti.

Program umožňuje vypočítanie nových kontrolných limitov a tvorbu reportov v prípade, že je potrebná aj papierová evidencia údajov. Novinkou je možnosť zasielať emailové upozornenia na udalosti mimo kontrolného limitu za posledných 24 hodín.

Ako opcia je dostupné vyčítavanie údajov priamo z meracieho zariadenia.

Program sa skladá z troch komponentov: centrálneho (spoločného) úložiska, operátorského rozhrania pre zadávanie vstupných dát a manažérskeho rozhrania pre definovanie parametrov, tvorbu reportov a správu systému. Samozrejme je možné všetky tieto komponenty nainštalovať na jednom PC.

QuakoOperator.png